Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 458 / 22.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 22.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 458

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с молба с вх. № М 967/06.06.2006г. от ЕТ “Русев И.В. – Иван Русев” гр.Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Продължава договор за наем между Община Лясковец и ЕТ “Русев И.В. – Иван Русев” гр.Лясковец за 2 броя павилиони (лавки) за продажба на закуски, находящи се в корпус І и ІІ на СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец до 01.09.2007г.

2. Възлага на кмета на Общината да сключи допълнително споразумение към договора за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/