Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 456 / 22.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 22.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 456

ОТНОСНО: Отлагане разглеждането на предложение за продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 6 гласа “за”, 1 “против” и 8 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението, внесеното предложение (изх.№ ОС-2474/14.06.2006г.) относно продължаване договор за наем с д-р Стефан Манев да се разгледа на следващото заседание на общински съвет.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/