Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 454 / 22.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 22.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 454

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, Подробна схема № 5 – Лясковец (актуализирана).

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на терен за поставяне на павилион за търговска дейност с площ 35 кв.м, находящ се в имот с кадастрален № 2481, попадащ в УПИ-за озеленяване, между кв.67 и 6 по ПУП на гр.Лясковец, при начална месечна наемна цена 46.55 лева.

2. Разходите, свързани с полагане на обекта са за сметка на наемателя.

3. Възлага на кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/