Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 451 / 22.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 22.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 451

ОТНОСНО: Проект за “Частично изменение на подробен устройствен план за регулация на с.Козаревец в обхват квартали 35, 36 и части от 33 и 37”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява “Частично изменение на подробен устройствен план за регулация на с.Козаревец в обхват квартали 35, 36 и части от 33 и 37”, с който се правят следните промени, отразени в скицата-проект:

Премахва се нереализирана улица с о.т. 62-61-60 и се проектира нова улица с о.т. 62а-61-61а;
Премахва се част от нереализирана улица с о.т. 61-99, като става улица тупик с о.т. 99-61б;
Квартали 35 и 36 се обединяват в един нов с № 35, в обхвата на който ще попадат и УПИ VІ-97 от кв.33, V-102 и VІ-102 от кв.37;
В квартал 35 дворищно регулационните линии между засегнатите урегулирани поземлени имоти се привеждат в съответствие с имотните граници, съгласно § 8 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за устройство на територията.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/