Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 450 / 22.06.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 42 от заседание
на ОбС, проведено на 22.06.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 450

ОТНОСНО: Предложение относно разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1 от Закона за социалното подпомагане, във връзка с чл.36, ал.2, т.6 и чл.36а, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността “Център за социална рехабилитация и интеграция”, считано от 01.06.2007г. като форма на предоставяне на социални услуги в общността на деца, младежи и техните семейства в неравностойно социално положение, с цел социална подкрепа, консултации и пълноценно включване в общността. Услугата ще се извършва в гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2 и изнесено работно място в гр. Златарица, ул. “Александър Стамболийски” № 7.

2. Финансирането на социалната услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция”, предоставяна в общността, с капацитет 10 потребители и 3 броя щатен персонал ще се осъществява по стандартите и критериите за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет, определени с Решение на Министерския съвет № 21/19.01.2006г.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да представи Решението на Общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността “Център за социална рехабилитация и интеграция”, считано от 01.06.2007г., пред Регионалната дирекция за социално подпомагане – гр. Велико Търново, за изготвяне на предложение до Агенцията за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл.36а от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/