Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 443 / 25.05.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 25.05.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 443

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в УПИ І – за гаражи и обслужване, кв.2а по ПУП гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се проведат търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на:
1.1. 26 бр. гаражни клетки: от № 1 до № 13 вкл. и от № 16 до № 28 вкл. със застроена площ 21 кв.м върху УПИ І-за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец;
1.2. 2 бр. гаражни клетки: от № 14 до № 15 вкл. със застроена площ 34 кв. м върху УПИ І-за гаражи и обслужване, кв. 2а по ПУП на гр. Лясковец.

2. Търговете да се проведат в салона на Община Лясковец, както следва:
2.1. На 13.07.2006г. от 08.00, 09.00, 10.00, 11.00 ч. за гаражни клетки с №№ 1, 2, 3 и 4;
2.2. На 14.07.2006г. от 08.00, 09.00, 10.00, 11.00 ч. за гаражни клетки с №№ 5, 6, 7 и 8;
2.3. На 17.07.2006г. от 08.00, 09.00, 10.00, 11.00 ч. за гаражни клетки с №№ 9, 10, 11 и 12;
2.4. На 18.07.2006г. от 08.00, 09.00, 10.00, 11.00 ч. за гаражни клетки с №№ 13, 14, 15 и 16;
2.5. На 19.07.2006г. от 08.00, 09.00, 10.00, 11.00 ч. за гаражни клетки с №№ 17, 18, 19 и 20;
2.6. На 20.07.2006г. от 08.00, 09.00, 10.00, 11.00 ч. за гаражни клетки с №№ 21, 22, 23 и 24;
2.7. На 21.07.2006г. от 08.00, 09.00, 10.00, 11.00 ч. за гаражни клетки с №№ 25, 26, 27 и 28.

3. Началната тръжна цена за учредяване право на строеж за изграждане на една гаражна клетка е, както следва:
3.1. 210 лв. /двеста и десет лева/ за учредяване право на строеж на гаражна клетка от № 1 до № 13 вкл. и от № 16 до № 28 вкл.;
3.2. 340 лв. /триста и четиридесет лева/ за учредяване на гаражна клетка от № 14 до № 15 вкл.

4. Заплащането на договорената цена се извършва в 7дневен срок от обявяване на заповед по чл. 66, ал. 1 от НРУПРОИ. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесеният депозит да се заплати в левове, по банкова сметка на Община Лясковец № 3005845006, БИН 7311550002, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума да се заплащат по банкова сметка № 3005845006, БИН 7311700000, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплащат по банкова сметка № 3005845006, БИН 7311250005, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарна оценка в размер на 3.57 се заплащат в касата на Общината; такса административна услуга 8.00 лв. се заплаща в Информационния център в Общината. Непарични платежни средства не се приемат.

5. Утвърждава тръжната документация за всеки от обектите.

6. Тръжната документация за всеки от обектите да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лв. в срок до 16.45 ч. на 11.07.2006г.

7. Определя стъпка на наддаване 5% от началната тръжна цена за всеки от обектите.

8. Молба за участие в търга се подава в Информационния център в Община Лясковец в срок до 16.45 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

9. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, банков код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец в срок до деня, предхождащ датата на търга.

10. В търговете могат да участват само физически лица, собственици на жилище или ползватели с учредено вещно право на ползване, собственици на лек автомобил, с постоянен или настоящ адрес в гр. Лясковец, ул. “Стойчо Куркев” № 15-21, всички входове, на които не е учредено право на строеж за гараж на територията на община Лясковец.

11. При неявяване на кандидати повторни търгове с явно наддаване да се проведат в същите часове, на същото място, при същите условия на дати, както следва:
11.1. - 27.07.2006 г. за гаражни клетки с №№ 1, 2, 3 и 4;
11.2. - 28.07.2006 г. за гаражни клетки с №№ 5, 6, 7 и 8;
11.3. - 31.07.2006 г. за гаражни клетки с №№ 9, 10, 11 и 12;
11.4. - 01.08.2006 г. за гаражни клетки с №№ 13, 14, 15 и 16;
11.5. - 02.08.2006 г. за гаражни клетки с №№ 17, 18, 19 и 20;
11.6. - 03.08.2006 г. за гаражни клетки с №№ 21, 22, 23 и 24;
11.7. - 04.08.2006 г. за гаражни клетки с №№ 25, 26, 27 и 28.

12. Тръжната документация за участие в повторните търгове да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане такса от 50.00 лв. в срок до 16.45 ч. на 25.07.2006г.

13. Молба за участие в повторния търг се подава в Информационния център в Община Лясковец в срок до 16.45 ч. на деня, предхождащ датата на повторния търг.

14. Депозит за участие в повторните търгове в размер на 10% от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, банков код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец в срок до деня, предхождащ датата на повторния търг.

15. Възлага на кмета на Общината провеждането на търговете и сключването на договори със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/