Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 441 / 25.05.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 25.05.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 441

ОТНОСНО: Предложение относно “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.192, ал.1, чл.193, ал.1, чл.194, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.72 от Търговския закон и чл.17, т.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава мандат за гласуване “ЗА” на инж.Димитър Дервишев – кмет на Общината, като представител на Общински съвет на предстоящото общо събрание на “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец, за увеличаване капитала на дружеството с 18 720 лева /осемнадесет хиляди седемстотин и двадесет лева/.

2. Дава съгласие и оправомощава кмет на Общината да запише 9 360 броя нови акции, обикновени, поименни, с право на един глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев, чрез апортиране правото на собственост върху имот - УПИ ІV за ПСД – земя от 1800 кв.м, актуван с АОС-ч № 433/18.11.2002г., след записването на които участието на Община Лясковец в “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец ще нарастне от 22.91% на 24.35%.

3. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите действия за изпълнение на точка 2, съгласно разпоредбите на Търговския закон и Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/