Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 438 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 438

ОТНОСНО: Отчет за дейността на “БКС” ЕООД гр.Лясковец през 2005 година.

На основание чл.21, ал.2 и чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за дейността на “БКС” ЕООД гр.Лясковец през 2005 година.

2. Възлага на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец да внесе в Общински съвет – Лясковец за разглеждане информация за дейността на дружеството към 30 април 2006 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/