Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 436 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 436

ОТНОСНО: Предложение относно “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.31, ал.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя ал.2 на чл.31 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

2. Приема нова ал.2 на чл.31 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, както следва:

“Възнагражденията по договорите за управление и контрол на управители, изпълнителни директори, контрольори и членове на съвета на диреторите да бъдат до три минимални работни заплати, установени за страната за съответния период.”

3. Определя на д-р Георги Атанасов Кабакчиев - управител на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец месечно възнаграждение в размер на три минимални работни заплати, считано от 01.05.2006 година.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи анекс към договора за управление на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец с д-р Георги Атанасов Кабакчиев с новия размер на възнаграждението.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/