Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 431 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 431

ОТНОСНО: Актуализация на списъка с обекти за продажба, съгласно ЗОС през 2006 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 404/27.02.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва в списъка с обекти за продажба съгласно Закона за общинската собственост през 2006 г. имоти – земеделски земи в землището на с.Козаревец с обща площ 170.441 дка, както следва:

- имот № 000097 - пасище, мера с площ 93.160 дка, ІІІ категория, местност “Мирчево блато” /АОС-ч № 481/09.02.2004г./;
- имот № 000096 - пасище, мера с площ 46.664 дка, ІІІ категория, местност “Мирчево блато” /АОС-ч № 515/05.11.2004г./;
- имот № 000088 - пасище, мера с площ 23.826 дка, ІІІ категория, местност “Мирчево блато” /АОС-ч № 480/09.02.2004г./;
- имот № 000094 - пасище, мера с площ 5.046 дка, местност “Мирчево блато” /АОС-ч № 499/23.02.2004г./;
- имот № 000070 с площ 1.745 дка – пасище, мера, местност “Попенец” /АОС-ч № 498/23.02.2004г./.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/