Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 430 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 430

ОТНОСНО: Актуализация на годишния план за приватизация и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.2, чл.6, ал.2 и чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решение № 403/27.02.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва годишния план за приватизация през 2006г. с общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, както следва:

- Урегулиран поземлен имот ХІІІ – за микротехнически център “Автомивка” с площ 490 кв.м, ведно със застроени в него сгради: работилница с гараж, навес с канал, складово помещение, външна тоалетна, находящ се в кв.72 по Подробен устройствен план на с.Козаревец /АОС-ч № 558/04.04.2006г./.

2. Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап за обекта по точка 1.

3. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обекта по точка 1 изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

4. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние на обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/