Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 427 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 427

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2005 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2005 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/