Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 425 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 425

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.20 и чл.21 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Раздел VІІ “Такси за административни услуги”, като се създава нов член със следното съдържание:

Чл.40 а (1) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:
-обикновена услуга със срок до 14 работни дни – 3 лв.;
-за бърза услуга със срок до 3 работни дни – 6 лв.;
-за експресна услуга със срок до 24 часа:
за юридически лица – 15 лв., за физически лица – 10 лв.;
-за новопостроен имот – 10 лв.;

(2) За издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата – 2 лв.;

(3) За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по местни данъци и такси – 2 лв.;

(4) За издаване на копие от квитанция за платен данък – 1 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/