Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 424 / 27.04.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 40 от заседание
на ОбС, проведено на 27.04.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 424

ОТНОСНО: Районна пречиствателна станция за отпадни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 и чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява организационната структура за управление експлоатацията на Районна пречиствателна станция за отпадни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/