Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 422 / 27.03.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 422

ОТНОСНО: Разпореждане с обекти общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.74, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 404/27.02.2006г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на два имота – общинска собственост с обща площ 194.108 дка, както следва:

-имот № 000083 – пасище, мера с площ 47.571 дка, ІІІ категория, находящ в землището на с.Козаревец, местност “Соргуня”;
-имот № 000099 – пасище, мера с площ 146.537 дка, ІІІ категория, находящ в землището на с.Козаревец, местност “Мирчево блато”
за изграждане парк за отдих и запазване предназначението за срок от три години от прехвърляне на собствеността.

2. В конкурса могат да участват само лица, регистрирани по Търговския закон, в предмета на дейност, на които е включена строителна дейност.

3. Условията, по които ще се оценяват кандидатите, са както следва: предложена цена, проект за бъдещо развитие с предназначение изграждане парк за отдих, инвестиции, разкриване на работни места за жители на Общината.

4. Заплащането на договорената цена се извършва в седем дневен срок от издаване на заповед по чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплаща в левове по банкова сметка на Община Лясковец № 3005845006, БИН 7311560000, банков код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по банкова сметка № 3005845006, БИН 7311700000, банков код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по банкова сметка № 3005845006, БИН 7311250005, банков код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Такса административна услуга – 8 лв. да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

5. Утвърждава конкурсната документация и договора за продажба като част от нея.

6. Конкурсната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 50 лв. в срок до 16.45 ч. на 12.05.2006г.

7. Оглед на обектите се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на подаване на конкурсни предложения, след закупуване на конкурсна документация и предварителна заявка.

8. Депозитът - 3% от началната конкурсна цена - 165 088 лв., който е в размер на 4952.64 лв. се внася по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, банков код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец.

9. Конкурсни предложения за обектите се подават в Информационния център в Община Лясковец в срок до 16.45 ч. на 15.05.2006г.

10. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на конкурса и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/