Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 420 / 27.03.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 420

ОТНОСНО: Разпореждане с имущество на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец да проведе разговори с потенциални наематели относно разкриване на аптека в сградата на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД в гр.Лясковец и да сключи договор за отдаване под наем.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/