Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 413 / 27.03.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 413

ОТНОСНО: Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. В Чл.50, точка 5.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец вместо “База за определяне” да се запише “Размерът”, след “съветници” да се допълни “за участие в заседание на общински съвет и предшестващите го заседания на постоянни комисии”, а “месечно” да отпадне.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/