Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 412 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 412

ОТНОСНО: Предложение от “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1 т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържал се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на Общинска администрация, съвместно с управителя на “Медицински център І-Лясковец” ЕООД гр.Лясковец да извършат процедура по закупуване на ехокардиограф (ехограф) на стойност до 30 хил.лв.

2. Средствата за провеждане на процедурата по закупуване на оборудването по точка 1 да се осигурят от извънбюджетната сметка, съгласно ЗПСК.

3. В комисията по провеждане на процедурата да участват лекари-специалисти по ехографска диагностика.

4. Дълготрайният материален актив – ехокардиограф (ехограф) да бъде закупен от Община Лясковец и предоставен на “Медицински център І-Лясковец” ЕООД гр.Лясковец за ползване срещу договор.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/