Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 408 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 408

ОТНОСНО: Замяна на земеделски имот – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, молба с вх. № М 123/31.01.2006г. от Михаил Йорданов Михайлов от гр. Велико Търново, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 1 гласа “за”, 9 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за откриване процедура по замяна на имот № 290001 - частна общинска собственост, представляващ нива, ІІІ категория с площ 20.135 дка в землището на гр. Лясковец, местност “Скалата” /АОСч № 99/17.04.1997г./ с имоти в землището на гр. Лясковец, собственост на Михаил Йорданов Михайлов от гр. Велико Търново, както следва:
- имот № 120003 - нива от 6.898 дка, ІІІ категория, местност “Черникова бара”/н.а. № 53, т. І, рег. № 1310, дело 52/2006 г./;
- имот № 118016 - нива от 13.733 дка, ІІІ категория, местност “Харамиев”/н.а. № 52, т. І, рег. № 1305, дело 51/2006 г./;
- имот № 028005 – нива от 5.999 дка, ІІІ категория, местност “Бейска кория” /н.а. № 52, т. І, рег. № 1305, дело 51/2006 г./.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/