Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 407 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 407

ОТНОСНО: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл.5, чл.7, чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с Решения №№ 344/29.09.2005г., 354/27.10.2005г. на Общински съвет –Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, 1 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема правния анализ и приватизационна оценка на 3 общински нежилищни имота, невключени в имуществото на общинско търговско дружество, както следва:

1.1. УПИ Х за търговски нужди, кв.49 по плана на с.Джулюница с площ 231 кв.м, заедно с построените в него сгради: обществено обслужваща сграда, пристройка на допълващото застрояване /склад/.

1.2. Магазин за хранителни стоки /с отстъпено право на строеж разположен в западната част от І нежилищен надземен етаж от четириетажна жилищна сграда, находящ се в УПИ І - за жилищно строителство и аптека, кв. 78 по ПУП на гр.Лясковец, заедно с 14.50% ид.ч. от общите части на сградата.

1.3. Обособен търговски обект-кафе, находящ се на І етаж от двуетажна сграда, заедно с 31.24% ид.ч. от общите части на сградата и 40.38% ид.ч. от правото на собственост върху земята на УПИ VІ - за обществено и делово обслужване, кв. 80 по ПУП на гр.Лясковец.

2. Приватизацията на обектите по точка 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.

3. Определя минимална конкурсна цена на обектите, както следва:
- за обекта по т. 1.1. - 10 245 лв.;
- за обекта по т. 1.2. – 31 333 лв.;
- за обекта по т. 1.3. – 26 062 лв.

4. Определя депозит за участие в размер за обектите, както следва:
- за обекта по т. 1.1. - 1024.50 лв.;
- за обекта по т. 1.2. – 3133.30 лв.;
- за обекта по т. 1.3. - 2606.20 лв.

5. Депозитът за обектите се внася по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец в срок до 09.05.2006 г. вкл.

6. Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум като част от нея за всеки от обектите по точка 1.

7. Конкурсната документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лв. в срок до 20.04.2006 г., 16.45 часа вкл.

8. При закупуване на конкурсна документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копие от съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, данъчен номер и БУЛСТАТ.

9. Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят до конкурсната комисия искания в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 27.04.2006 г., 16.45 часа вкл.

10. Определя срок за подаване на оферти от кандидатите до 11.05.2006г., 16.45 часа вкл.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за всеки от обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/