Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 406 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 406

ОТНОСНО: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - със 6 гласа “за”, 1 “против” и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението да се пуснат обяви - пет пъти по местните кабелни телевизии и вестник “Борба” за обектите, включени в предложение относно провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/