Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 404 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 404

ОТНОСНО: Приемане списък на обектите за продажба съгласно Закона за общинската собственост през 2006 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Утвърждава обектите за продажба през 2006 година съгласно Закона за общинска собственост, съгласно приложения списък.

2.Списъкът може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет – Лясковец.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на утвърдените обекти.

СПИСЪК

НА ОБЕКТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2006 година СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

(приет с Решение № 404 от 27.02.2006г. от ОбС-Лясковец)

1. Незастроен УПИ І –за производствено-складови дейности, кв.17 по ПУП на с. Козаревец-АОСч № 416/08.11.2002г. /обявена процедура за продажба чрез конкурс с Р. № 390/26.01.2006г./

2. Незастроен УПИ ІІ- за зеленчукова борса, кв.17 по ПУП на с.Козаревец-АОСч №417/ 08.11.2002 г. /обявена процедура за продажба чрез конкурс с Р. № 390/26.01.2006г./

3. Незастроен УПИ ІІІ- за производствено-складови дейности, кв.17 по ПУП на с.Козаревец АОСч № 418/ 08.11.2002г. /обявена процедура за продажба чрез конкурс с Р. № 390/26.01.2006г./

4. Незастроен УПИ ІІІ-за производствено-складови дейности, кв.15 по ПУП на с.Козаревец АОСч №415/ 08.11.2002г. /обявена процедура за продажба чрез конкурс с Р. № 390/26.01.2006г./

5. Незастроен УПИ ХІ за ПСД, кв.138 по ПУП-ПЗ гр.Лясковец – АОСч №462/27.10.2003г.

6. Земеделски имот № 000083 местност “Соргуня” землище Козаревец.

7. Земеделски имот № 000099 местност “Мирчево блато” землище Козаревец.

8. Незастроен УПИ ХV-за жилищно строителство, кв.81 по ПУП на гр.Лясковец - АОСч № 329/14.12.1998г.

9. Незастроен УПИ ХІ за жилищно строителство кв.4 по ПУП на гр.Лясковец,АОСч №263/10.06.1997г.

10. Незастроен УПИ ІХ за жилищно строителство кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, АОСч №375/27.12.1999г.

11. Незастроен УПИ ІV за жилищно строителство кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, АОСч № 372/27.12.1999г.

12. Незастроен УПИ ХХХV – общ., кв.98 по ПУП на гр.Лясковец АОСч №501/14.06.2004г.

13. Незастроен УПИ ХХХІХ за КЖС, кв.98 по ПУП на гр.Лясковец, АОСч № 540/10.09.2005г.

14. Незастроен УПИ VІ -214 за търговски обект, кв.51 по ПУП с.Драгижево АОСч № 516/30.11.2004г.

15. Незастроен УПИ ХХVІІ за ЖС кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, АОСч № 307/12.11.1997г.

16. Незастроен УПИ ХХVІ за ЖС кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, АОСч № 308/12.11.1997г.

17. Незастроен УПИ ХХV за ЖС кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, АОСч № 309/12.11.1997г.

18. Незастроен УПИ ХХІV за ЖС кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, АОСч № 310/12.11.1997г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/