Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 402 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 402

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 386 от 26.01.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо № 9112-29/21.02.2006г. на Областния Управител на област Велико Търново.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Точка ІІ от Решение № 386 от 26.01.2006г. на Общински съвет – Лясковец да се промени и да придобие следния вид:

“Община Лясковец няма разработена Методика, с която да измерва количеството на битовите отпадъци съгласно чл.67, ал.1 от ЗМДТ, поради което на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА; чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.11, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ определя промил върху данъчната оценка на имотите на физически и отчетната стойност на юридически лица за услугите по чл.66, ал.1, т.2, 3 и 4 от ЗМДТ за 2006 година, както следва: …”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/