Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 398 / 27.02.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 398

ОТНОСНО: Обезвреждане на неопасни отпадъци.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет изразява становище по обезвреждане на неопасни отпадъци, което да се извърши чрез използване на технология за сепариране, компостиране и депониране на остатъчният, не подлежащ на преработване отпадък.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/