Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 394 / 26.01.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 394

ОТНОСНО: Разпореждане с активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, ал.1, т.8 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изважда от списъка по чл.3, ал.3, изр. 2 от ЗПСК, приет от Общински съвет – Лясковец с Решение 550 от 29.04.2003г. и допълнен с Решение № 50 от 26.02.2004г., имот УПИ ХІ за производствено складови дейности, кв.134 по ПУП – промишлена зона Лясковец, с площ 4 220 кв.м, незастроен – АОС № 464/27.10.2003г.

2. Изважда от активите на “БКС” ЕООД гр.Лясковец следните недвижими имот:

2.1. УПИ Х – за ремонтна работилница, кв.135 по ПУП – ПЗ гр.Лясковец, с площ 1660 кв.м, заедно с построени в него масивна сграда /ремонтна работилница, с площ 180 кв.м, 2 броя гаражни клетки – незавършено строителство, с площ 42 кв.м/ - АОС № 422/18.11.2002г.
2.2. УПИ ІІІ – за авторемонтна работилница, кв.158 по ПУП – ПЗ гр.Лясковец, с площ 1390 кв.м, заедно с построени в него сграда – производствени дейности, с площ 96 кв.м и пристройка към нея с площ 28 кв.м, пристройка с площ 11.5 кв.м – АОС № 424/18.11.2002г.
2.3. УПИ ІІ – за бетонов възел, кв.158 по ПУП – ПЗ гр.Лясковец, с площ 2650 кв.м - сграда за командна табло на бетонов възел, с площ 15 кв.м - АОС № 425/18.11.2002г.
2.4. УПИ VІ – за административно-обслужващи дейности, кв.158 по ПУП–ПЗ гр.Лясковец, с площ 1250 кв.м - сграда - административна, с площ 198 кв.м - № АОС 428/18.11.2002г.
2.5. УПИ І – за производствено-складови дейности, кв.159 по ПУП – ПЗ гр.Лясковец, с площ 2500 кв.м – незастроен – АОС № 430/18.11.2002г.
2.6. УПИ ІІ – за производствено-складови дейности, кв.159 по ПУП – ПЗ гр.Лясковец, с площ 2730 кв.м – масивна сграда /склад/ с площ 384 кв.м – АОС № 431/18.11.2002г.
2.7. УПИ ІІІ – за производствено-складови дейности, кв.159 по ПУП – ПЗ гр.Лясковец, с площ 2060 кв.м – масивна сграда /склад/ с площ 170 кв.м, външна тоалетна с площ 16 кв.м – АОС № 432/18.11.2002г.
2.8. УПИ ХІ – за производствено-складови дейности, кв.134 по ПУП – ПЗ гр.Лясковец, с площ 4220 кв.м – незастроен – АОС № 464/27.10.2003г.
2.9. УПИ Х – за трафопост, кв.134 по ПУП – ПЗ гр.Лясковец, с площ 179 кв.м – АОС № 465/27.10.2003г.

3. Отменя предоставеното право за безвъзмездно ползване от “БКС” ЕООД гр.Лясковец върху имущество, състоящо се от: недвижим имот № 000484, 4.256 кв.м, находящ се в с.Драгижево и построените върху него дърводелска работилница – нова, дърводелска работилница – стара и дърводелска работилница с навес /АОС № 434/13.12.2002г./, както и машините и оборудването находящо се в тях.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец, обектите посочени по точки 2 и 3 да се впишат в баланса на Община Лясковец.

5. Задължава управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец да отрази настъпилите изменения в баланса на дружеството.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/