Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 392 / 26.01.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 392

ОТНОСНО: Промяна на капитала на “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.1, т.8 и чл.17, т.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 2 гласа “за”, “против” няма и 12 “въздържали се”,   Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението, средствата за увеличаване на капитала на “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец да бъдат отделени от фонд “Приватизация” и бъдат предоставени като вътрешен заем на “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец, а застроен парцел, УПИ ІV за ПСД – земя – 1800 кв.м и масивна сграда – едноетажна, построена 1982г., актувана с АОС-ч № 433/18.11.2002г. да се извади от актива на “БКС” ЕООД гр.Лясковец, да бъде включен в списъка за приватизация през 2006г. и да се продаде, и с получените средства да се възстанови отпуснатия вътрешен заем.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/