Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 391 / 26.01.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 391

ОТНОСНО: Замяна на общински имот – земеделска земя с имоти – земеделски земи, собственост на физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.36, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с предложение от Общинска служба “Земеделие и гори” гр.Лясковец - изх.№ПО-05-10/09.01.2006г. и Решение № 383/28.12.2005г. на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема предложението на Общинска служба “Земеделие и гори” гр.Лясковец имотите, собственост на Николай Любенов Николаев от гр.Лясковец – 7 броя с обща площ 38.386 дка на обща стойност 25 475 лева, както следва:

- имот № 227002 - нива от 8.512 дка, ІІІ категория, местност “Рибарево”/н.а. № 156, т. І, рег. № 1183, дело 131/2005г./, пазарна цена 5 320 лева;
- имот № 090004 - нива от 5.000 дка, ІІІ категория, местност “Ръта” /н.а. № 156, т. І, рег. № 1183, дело 131/2005г./, пазарна цена 3 500 лева;
- имот № 176026 – лозе от 4.500 дка, ІІІ категория, местност “Глоговец” /н.а. № 156, т. І, рег. № 1183, дело 131/2005г./, пазарна цена 3 150 лева;
- имот № 155024 – лозе от 7.014 дка, ІІІ категория, местност “Кръста” /н.а. № 2271, т. ХІІ, рег. № 15345, дело 1775/2005г./, пазарна цена 5 261 лева;
- имот № 084008 – лозе от 4.719 дка, ІV категория, местност “Радиневище” /н.а. № 1474, том VІІІ, рег. № 5757, дело 1012/2005г./, пазарна цена 2 336 лева;
- имот № 167007 – лозе от 3.001 дка, ІІІ категория, местност “Кръста” /н.а. № 1321, т. VІІ, рег. № 5237, дело 911/2005г./, пазарна цена 2 101 лева;
- имот № 183010 – лозе с площ 5.640 дка, ІІІ категория, местност “Стан. поле” /н.а. №1473, т. VІІІ, рег. № 5756, дело 1011/2005г./, пазарна цена 3 807 лева,

да бъдат заменени с имот № 048026 от общински поземлен фонд, представляващ пасище, мера, ІІІ категория, местност “Карм. дол” в землище Лясковец с площ 30.000 дка /АОС ч № 453/27.10.2003г./, пазарна цена 25 500 лева.

2. Разликата в стойността на имотите в размер на 25 лева, да бъде доплатена от Николай Николов по сметка на Община Лясковец: № 3005845006, БИН 7311560000, б.код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец.

3. Заменителят Николай Николов от гр.Лясковец да заплати на Община Лясковец 2 % режийни разноски в размер на 510 лева по сметка № 3005845006, БИН 7311700000, б.код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец.

4. Заменителят Николай Николов от гр.Лясковец да заплати на Община Лясковец 2 % местен данък в размер на 510 лева по сметка № 3005845006, БИН 7311250005, б.код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец.

5. Заменителят Николай Николов от гр.Лясковец да заплати на Община Лясковец такса в размер на 8.00 лева за участие в производство по замяна съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

6. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви заповед и сключи договор за замяна на обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/