Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 390 / 26.01.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 390

ОТНОСНО: Разпореждане с обекти общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.74, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 365/24.11.2005г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на незастроени обекти - общинска собственост в с.Козаревец, както следва:

1.1. УПИ І-за производствено-складови дейности, кв.17 по ПУП с.Козаревец с площ 7630 кв.м /АОСч № 416/08.11.2002г./, при начална конкурсна цена 12 208 лева.

1.2. УПИ ІІ-за зеленчукова борса, кв.17 по ПУП с.Козаревец с площ 13 150 кв.м /АОСч № 417/08.11.2002г./, при начална конкурсна цена 19 725 лева.

1.3. УПИ ІІІ-за производствено-складови дейности в кв.17 по ПУП с.Козаревец с площ 5300 кв.м /АОСч № 418/08.11.2002г./, при начална конкурсна цена 8 480 лева.

1.4. УПИ ІІІ-за производствено-складови дейности в кв.15 по ПУП с.Козаревец /АОСч 415/08.11.2002г./, при начална конкурсна цена 5 700 лева.

2. Условията, по които ще се оценяват кандидатите, са както следва: предложена цена, проект за бъдещо развитие, инвестиции в обекта, разкриване на работни места за жители на община Лясковец.

3. Други условия: забрана за промяна предназначението на обекта по проекта за бъдещо развитие в конкурсното предложение и забрана за извършване сделки с вещнопрехвърлителен ефект с обекта за срок от 3 години от прехвърляне на собствеността.

4. Заплащането на договорената цена да се извършва в седем дневен срок от издаване на заповед по чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплаща в левове по банкова сметка на Община Лясковец № 3005845006, БИН 7311550000, банков код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по банкова сметка № 3005845006, БИН 7311700000, банков код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по банкова сметка № 300058450006, БИН 7311250005, банков код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарна оценка в размер на 25 лв. за всеки от обектите да се заплатят в касата на Общината; такса административна услуга – 8 лв. да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

5. Утвърждава конкурсната документация и договора за продажба като част от нея за всеки от обектите.

6. Конкурсната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 50 лв. за всеки от обектите в срок до 16.45 ч. на 21.03.2006г.

7. Оглед на обектите се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на подаване на конкурсни предложения, след закупуване на конкурсна документация и предварителна заявка.

8. Депозитът - 10% от началната конкурсна цена на обектите в размер на: 1220.80 лв. за обекта по точка 1.1.; 1972.50 лв. за обекта по точка 1.2.; 848.00 лв. за обекта по точка 1.3.; 570.00 лв. за обекта по точка 1.4. да се внася по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, банков код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец.

9. Конкурсни предложения за всеки от обектите се подават в Информационния център в Община Лясковец в срок до 16.45 ч. на 23.03.2006г.

10. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на конкурса и сключването на договори за продажба на обектите със спечелилите кандидати.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/