Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 387 / 26.01.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 387

ОТНОСНО: Приемане на Културен календар на Община Лясковец за 2006 година и План-сметка за обезпечаването му.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава статут на Областен конкурс за литературно творчество “Цани Гинчев и Никола Козлев”.
2. Утвърждава статут на Общински конкурс за детска рисунка “Цоньо Калчев”.
3. Утвърждава статут на Общинска годишна награда за ученически постижения.
4. Утвърждава Културен календар за 2006 година, съгласно Приложение № 1.
5. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства от местния бюджет в размер на 15 000 лева за провеждане на проявите, включени в Културния календар за 2006 година, съгласно Приложение 2.

С Т А Т У Т
на
Областен конкурс
“Цани Гинчев и Никола Козлев”

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: град Лясковец

ОРГАНИЗАТОРИ : Община Лясковец,
Областна администрация – Велико Търново,
Регионален инспекторат по образование – В. Търново.

ТЕМА НА КОНКУРСА : “ЛЯСКОВЕЦ – СРЕДИЩЕ НА БУДИТЕЛИ”

През годините на нашето национално Възраждане и до днес Лясковец е будно духовно и културно – просветно средище. Жизнената деятелност и творческия път на двамата възрожденци Никола Козлев и Цани Гинчев са пример за поколенията и откриват нови хоризонти за националното ни самочувствие и гордост.

ЦЕЛИ :

1.Популяризиране творчеството на двамата възрожденски книжовници и будители Цани Гинчев и Никола Козлев.
2.Откриване на млади литературни дарования и насърчаване на творческите им изяви.
3.Съвременните измерения на националните добродетели в творчеството на двамата будители.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ :

1.Конкурсът се провежда всяка четна година. Посветен е на творчеството на двамата лясковски книжовници.
2.В конкурса могат да участват ученици и възрастни в два раздела “Поезия” и “Проза”.
А. Раздел “Поезия”
- представените творби могат да бъдат до три броя от автор, непубликувани до сега и неучаствали в други конкурси
Б. Раздел Проза”
- представените творби могат да бъдат до два броя от автор, непубликувани до сега, неучаствали в други конкурси и не повече от 3 страници за всяко произведение.
3.Учениците, участващи в конкурса ще бъдат оценявани в три възрастови групи:
І възрастова група - І - ІV клас
ІІ възрастова група – V - VІІІ клас
ІІІ възрастова група – ІХ – ХІІ клас
4. Творбите задължително трябва да бъдат придружени със следната информация:
- трите имена на автора
- възраст
- клас и училище/ ако е ученик /
- точен адрес и телефон за връзка

ОЦЕНЯВАНЕ :

1. Експертната комисия, която ще оценява творбите е в състав до пет члена, с председател - преподавател от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
2. В състава на комисията могат да влизат представители на Община Лясковец, Областна администрация – В.Търново, РИО - В.Търново, Регионална библиотека и педагог.
3. Присъждат се по една награда за І, ІІ , ІІІ място в различните възрастови групи.
За учениците са осигурени предметни награди и грамоти.
За останалите – грамоти и парични награди:
за І място – 100 лв.
за ІІ място – 80 лв.
за ІІІ място – 50 лв.
Ще бъдат връчени и :
Голямата награда на кмета на Община Лясковец.
Специалната награда на областния управител в двете групи – ученици и възрастни.
4. Наградите се връчват на 1 ноември в годината на провеждане на конкурса, на специална церемония в град Лясковец.

СРОК:

1.Конкурсът се обявява през месец януари в годината на провеждане на конкурса
2.Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си до 30 юни.
3.Срок за класиране на творбите от комисията – 30 септември
4.Номинираните участници ще бъдат уведомени, за да присъстват на церемонията по награждаването.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ :

5140 град Лясковец
Община Лясковец
пл. “Възраждане” № 1
Отдел “Хуманитарни дейности”
сл. тел. 0619-22055 / вътр. 118 /
e-mail: obshtina@lyaskovets.net
ЗА ОБЛАСТНИЯ КОНКУРС

С Т А Т У Т
на
Общински конкурс “Цоньо Калчев”
за детска рисунка

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ : с. Джулюница.

ОРГАНИЗАТОРИ: Община Лясковец,
Кметство с. Джулюница,
ОУ “П. Р. Славейков”, с. Джулюница.

ТЕМА: Илюстрации по произведенията на Цоньо Калчев или творби свързани с живота и делото на поета.

ЦЕЛИ:
1. Да стимулира развитието на детското творчество и въображение.
2. Възможност за изява на творческата индивидуалност на учениците.
3. Популяризиране творчеството на детският поет и просветител Цоньо Калчев.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ :
1.Конкурсът се провежда всяка година.
2.В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас.
3.Учениците, участващи в конкурса ще бъдат оценявани в три възрастови групи:
І група – І-ІV клас
ІІ група – V-VІІІ клас
ІІІ група – ІХ – ХІІ клас
4.Ще се приемат творби без ограничение на формата и използваните техники и материали.
5.Всеки участник може да представи до три творби.
6.На гърба на творбите задължително да е написана следната информация:
-трите имена на участника;
-възраст, клас, училище;
-точен адрес и телефон за връзка;
-наименование на творбата;
7. Участвалите творби в конкурса ще бъдат експонирани в изложба.

ОЦЕНЯВАНЕ:
1.Комисията, която ще оценява творбите се състои от трима члена.
2.В състава на комисията влизат представители на общинска администрация, преподавател по изобразително изкуство и председателя на НЧ “ Пробуждане-1896”, с. Джулюница.
3.Присъждат се по една награда за І, ІІ, ІІІ място в различните възрастови групи.
За учениците от І до VІІІ клас са осигурени предметни награди и грамоти. А за ІХ-ХІІ клас грамоти и парични награди:
І място – 25 лв.
ІІ място – 20 лв.
ІІІ място – 15 лв.
Ще бъде връчена и специалната награда на кмета на общината.
Отличените автори в изложбата ще получат грамота за участие.
4.Наградите се връчват при откриването на изложбата, на 22 или 23 май, на специална церемония.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ :
1.Представените творби не се връщат на участниците. Те остават трайна собственост-художествен архив общината. Запазва се правото да се използват за издаване на картички, плакати, каталози и др.

СРОКОВЕ :
1.Конкурсът се обявява през месец януари.
2.Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си до 30 април
3.Срок за класиране на творбите – 15 май
4.Номинираните участници ще бъдат уведомени, за да присъстват на награждаването и откриване на изложбата.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ :

5140 град Лясковец
Община Лясковец
пл. “Възраждане” № 1
Отдел “Хуманитарни дейности”
сл. тел. 0619-22055 / вътр. 118 /
e-mail: obshtina@lyaskovets.net
ЗА ОБЩИНСКИЯ КОНКУРС

СТАТУТ

на Общинска годишна награда
за ученически постижения

1. Общинската годишна награда е учредена от Община Лясковец и се присъжда на ученици от 1 до 12 клас, спечелили – І, ІІ или ІІІ място и отличени на национални или международни състезания, конкурси олимпиади в следните области :
- изобразително изкуство;
- спорт;
- литература;
- природни науки /математика, физика, химия и т. н./.
2. Основна цел на наградата е насърчаване на творческите заложби на учениците и потребностите на деца с изявени дарби.
3. Общинската награда се връчва всяка година във връзка с Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура – 24 май.
4. Материален израз на наградата е грамота и 100 лв. във всяка област. Общият награден фонд е 400 лв.
5. Предложения за носител на наградата се представят в Община Лясковец – отдел “Хуманитарни дейности”.
6. Предложенията се подават в два екземпляра , които да съдържат следните данни:
- име, адрес и телефон на вносителя;
- данни на кандидата за наградата - име, адрес, телефон и какви награди е получил през съответната учебна година на национално или международно ниво;
- творческа справка за кандидата - спечелени награди на областно, национално или международно ниво в минали години - какви са наградите и в коя област.
7. Вносители на предложенията могат да бъдат учебни заведения, учители или ученици.
8. Експертната комисия се състои от трима члена, която се назначава със Заповед на кмета на Община Лясковец.
9. В състава на комисията влизат представители на общинска администрация и ПК “Образование, култура, православна църква и вероизповедания” при Общински съвет-Лясковец.
10. Годишната награда се връчва от кмета на Община Лясковец на тържествена церемония през месец май.
11. Срок за обявяване на конкурса – месец януари в годината на провеждането на конкурса.
12. Срок за приемане на предложенията – 10 май.
13. Срок за определяне носителя на наградата от комисията по присъждане – 20 май в годината на присъждане на наградата.
14. Общинската годишна награда се финансира от бюджета на Община Лясковец.

Приложение № 1
на Решение № 387 от 26.01.2006г.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
за 2006 година


Месец януари

Ден на родилната помощ и майчиното здравеопазване / Бабинден /. Празнуване по селата и град Лясковец.
Срок : 21.01.2006 г.
Организатори:
Читалищата в общината,
Медицински център - 1,
Пенсионерски клубове

Месец февруари

Честване “Трифон Зарезан” - Ден на лозаря и винаря.
Ритуално зарязване на лозята.
Конкурс за най-хубаво домашно вино.
Празничен концерт.
Срок: 14.02.2006 г.
Организатори:
Община Лясковец,
“Лясковски лозя” АД,
Читалище “Напредък-1870”

133 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. Поклонение пред паметната плоча на В. Левски.
Срок: 19.02.2006 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Комитет “В. Левски”

Месец март

Трети март – Национален празник на Република България.
Тържествено честване по случай 128 годишнината от Освобождението на България.
Срок : 03.03.2006 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък -1870”,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на запасните офицери, сержанти и
войници

Откриване паметник на загиналите руски войници в руско-турската освободителна война, погребани в с. Джулюница.
Срок : 03.03.2006 г.
Организатор:
кметство с. Джулюница

Тодоров ден - Традиционни конни надбягвания в с. Добри дял , с. Козаревец и гр. Лясковец.
Срок :11.03.2006 г.
Организатори:
Община Лясковец,
читалищата в с. Д. Дял и с. Козаревец,
Клуб по конен спорт “Стефмарк 01”

Месец април

Седмица на гората, водата и земята.
Срок : април 2006 г.
Организатор:
Община Лясковец,
ТД “Янтра-1915”

Великденски празници- Изложба икони на художничката Марияна Крумова
Срок: 23.04-25.04.2006 г.
Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

Кръгла маса по повод 130 години от Априлското въстание и 150 години от капитан Николовото въстание.
срок : 30.04. 2006 г.
организатор:
Община Лясковец,
Комитет “ В. Левски”

Месец май

Шести май-Ден на храбростта и българската армия. Тържествено честване.
Срок: 06.05.2006 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на запасните офицери, сержанти и
войници

Девети май – Ден на победата над фашизма – тържествено събрание, поднасяне венци и цветя на Паметника на трите епохи.
Срок: 09.05.2006 г.
Организатори:
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на запасните офицери, сержанти и
войници

Св. Константин и Елена – празник на с. Драгижево.
Срок: 21-24.05.2006 г.
Организатор:
кметство с. Драгижево

24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура.
Празнично честване с участието на ученици от учебните заведения и читалището. Среща на кмета на общината с директори, учители и изявени ученици.
Срок: 24.05.2006 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”,
Училищата от общината

Годишна награда за най-добър ученик. Награждаване.
Срок: 22.05.2006 г.
Място: гр. Лясковец
Организатори:
Община Лясковец,
Училищата от общината

Общински конкурс “Цоньо Калчев” за детска рисунка - награждаване.
Срок : 23.05.2006 г.
Място : с. Джулюница
Организатори:
Община Лясковец
НЧ ”Пробуждане-1896”, с. Джулюница
ОУ “П. Р. Славейков “, с. Джулюница

Честване 110 години НЧ "Пробуждане-1896" с. Джулюница.
Срок : 30.05.2006 г.
Организатор:
НЧ ”Пробуждане-1896”

30 години Балетна школа “Ритъм”.
Срок: 24.05.2006 г.
Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

24 май - Празник на с. Джулюница
Срок : 24.05.2006 г.
Организатор:
кметство с. Джулюница

Месец юни

Втори юни- Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.
Тържествено събрание с поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани във войните
Срок: 02.06.2006 г.
Организатори:
Община Лясковец
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на запасните офицери, сержанти и
войници

Петровден – Празник на град Лясковец.
Честване празника на града.
Изложба на икебана на ученици от град Павликени.
Срок: 22-29.06.2006 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”

Месец юли

Турнир за купа “Раховец “ по силов трибой в гр. Лясковец.
Срок: 01-02.07.2006 г.
Място: Комплекс “Водопада”, гр. Лясковец
Организатори:
“Локомотив-Олимп” Г. Оряховица,
Община Лясковец,
Комплекс “Водопада” - гр. Лясковец

Месец август

Успение на Пресвета Богородица – празник на с. Добри дял.
Срок: 15.08.2006 г.
Организатор:
кметство с. Добри дял

Месец септември

6 септември - 121 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия.Тържествено събрание, поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани.
Срок: 06.09.2006 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните ,
Съюз на запасните офицери, сержанти и
войници, Клуб на пенсионера № 1

98 години от обявяване Независимостта на България. Тематично предаване по кабелното радио.
Срок: 22.09.2006 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните ,
Съюз на запасните офицери, сержанти и
войници, Общинско кабелно радио

Месец октомври

Ден на Българската община.
Срок : 12.10.2006 г.
Организатори:
Общински съвет,
Общинска администрация

Петковден - празник на с. Козаревец.
Срок : 14-29.10.2006 г.
Организатор:
кметство с. Козаревец

Димитровден – празник на с. Мерданя.
Срок: 26-29.10.2006 г.
Организатор:
кметство с. Мерданя

Месец ноември

Областен конкурс “Цани Гинчев и Никола Козлев” – награждаване.
Срок: 01.11.2005 г.
Организатори :
Община Лясковец,
Областна администрация,
РИО – В. Търново,
Читалище “Напредък-1870”

30 години Музей на градинарството и лозарството. Викторина.
Срок: 02 .11.2006 г.
Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

Месец декември

50 години Детска музикална школа. Юбилеен концерт.
Срок: 30.12.2006 г.
Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

Коледно-новогодишни празници.
Срок: 20-31.12.2006 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”,
кметствата в общината


Приложение № 2
на Решение № 387 от 26.01.2006г.

П л а н - с м е т к а

Относно: обезпечаване с необходимите средства провеждането на празниците, включени в Културния календар на Община Лясковец за 2006 година.

Месец февруари

Честване “Трифон Зарезан” - Ден на лозаря и винаря.
Ритуално зарязване на лозата.
Конкурс за най-хубаво домашно вино.
Поздравителен концерт с участието на гост-изпълнител.
Сума : 600 лв.

133 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. Поклонение пред паметната плоча на В. Левски.
Сума : 80 лв.

Месец март

Трети март – Национален празник на Република България.
Тържествено честване по случай 128 годишнината от Освобождението на България.
Сума: 120 лв.

Откриване паметник на загиналите руски войници в руско-турската освободителна война, погребани в с. Джулюница.
Сума: 80 лв.

Тодоров ден - Традиционни конни надбягвания в с. Добри дял , с. Козаревец и град Лясковец.
Сума: 200 лв., в това число 100 лв. за с.Козаревец

Месец април

Кръгла маса по повод 130 години от Априлското въстание и 150 години от капитан Николовото въстание.
Сума: 100 лв.

Седмица на гората, водата и земята.
Сума: 50 лв.

Месец май

Шести май-Ден на храбростта и българската армия.
Тържествено честване.
Сума: 150 лв.

Девети май – Ден на победата над фашизма – тържествено събрание, поднасяне венци и цветя на Паметника на трите епохи.
Сума: 50 лв.

Св. Константин и Елена – празник на с. Драгижево.
Сума : 150 лв.

24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура.
Празнично честване с участието на ученици от учебните заведения на територията на общината. Среща на кмета на общината с директори, учители и изявени ученици.
Сума: 100 лв.

Годишна награда за най-добър ученик. Награждаване.
Сума : 500 лв.

Общински конкурс “Цоньо Калчев” за детска рисунка - награждаване.
Сума: 300 лв.

Честване 110 години НЧ”Пробуждане-1896” с. Джулюница.
Сума: 100 лв.

30 години Балетна школа “Ритъм”.
Сума: 100 лв.

24 май - Празник на с. Джулюница.
Сума: 150 лв.

Месец юни

Втори юни- Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.
Тържествено събрание с поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани във войните.
Сума: 50 лв.

Петровден –Празник на град Лясковец.
Честване празника на града.
Изложба на икебана на ученици от град Павликени.
Сума: 6000 лв.

Месец юли

Турнир за купа “Раховец “ по силов трибой в гр. Лясковец. Специална награда на Община Лясковец.
Сума: 600 лв.

Месец август

Успение на Пресвета Богородица – празник на с. Добри дял.
Сума: 150 лв.

Месец септември

121 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия.
Тържествено събрание, поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани.
Сума: 100 лв.

Месец октомври

Ден на Българската община.
Сума: 1450 лв.

Петковден - празник на с. Козаревец.
Сума: 150 лв.

Димитровден – празник на с. Мерданя.
Сума: 150 лв.

Месец ноември

Областен конкурс “Цани Гинчев и Никола Козлев” – награждаване.
Сума: 2000 лв.

30 години Музей на градинарството и лозарството. Викторина.
Сума: 150 лв.

Месец декември

50 години Детска музикална школа. Юбилеен концерт.
Сума: 200 лв.

Коледно-новогодишни празници.
Сума: 1000 лв., в това число по 60 лв. за всяко от петте кметства.


Обща сума : 15 000 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/