Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 386 / 26.01.2006

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 386

ОТНОСНО: Утвърждаване на такса за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2006 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.62, чл.63 и чл.66, ал.1 Закона за местните данъци и такси, и писмени предложения на кметовете на кметства към Община Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ; чл.7 и чл.9, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ одобрява План-сметка за приходите и разходите по видовете услуги, както следва:

ПРИХОДИ - 312 645 лв.

І. Приход от такса смет по облог - 295 153 лв.
ІІ. Остатък от 31.12.2005г. - 17 492 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ - 312 645 лв.

- за закупуване на контейнери /чл.66, ал.1, т.1/ - 26 290 лв.

- за събирането на битовите отпадъци
и транспортирането им до сметищата /чл.66, ал.1, т.2/ - 167 134 лв.

- за поддържането на сметищата /чл.66, ал.1, т.3/ - 79 007 лв.

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и др.територии от населените места,
предназначени за обществено ползване /чл.66, ал.1, т.4/ - 40 214 лв.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА; чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.11, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ определя промил върху данъчната оценка на имотите на физически и отчетната стойност на юридически лица за услугите по чл.66, ал.1, т.2, 3 и 4 от ЗМДТ за 2006 година, както следва:

А.
За населението
Сметосъбиране и Сметоизвозване
/чл.66,ал.1,т.2/
Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище
/чл.66,ал.1,т.3/
Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване
/чл.66,ал.1,т.4/
Всичко
гр. Лясковец 2.5 1 0.8 4.3
с. Джулюница 3 0.5 - 3.5
с. Козаревец 1.5 2 - 3.5
с. Добри дял 1.5 1.5 0.5 3.5
с. Драгижево 4 2 1 7
с. Мерданя 4 2 1 7
Б.
За фирми и организации
Сметосъбиране и Сметоизвозване Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване Всичко
гр. Лясковец 5.5 8.5 8 22
Кметство Джулюница 7 3 - 10
Кметство Козаревец 6 4 - 10
Кметство Добри дял 3 2 5 10
Кметство Драгижево 4 3 3 10
Кметство Мерданя 4 3 3 10


ІІІ. Утвърждава следните цени на услугата по чл.66, ал.1, т.2 за изхвърляне на смет – по посочената честота на извозване, за нежилищни имоти на физически и юридически лица, в зависимост от вида на декларираните съдове, както следва:

А. За кофа за смет - 3 пъти седмично - 44 лв. за месец
Б. За контейнер “Бобър” - 3 пъти седмично - 69 лв. за месец
В. За контейнер 4 куб.м - 2 пъти месечно - 35 лв. за месец

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/