Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 384 / 26.01.2006

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 36 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 384

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2005 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема отчета за работата на Общински съвет – Лясковец за периода 01.07.-31.12.2005г.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/