Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 383 / 28.12.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 383

ОТНОСНО: Замяна на земеделски имот – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и молби с вх. №№ М 1835/16.11.2005г., М 1835/05.12.2005г. от Николай Любенов Николаев от гр.Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да бъде изключен имот № 048026 – пасище, мера, ІІІ категория, местност “Карм. дол” в землище Лясковец с площ 30.000 дка от списъка с общински имоти, предоставени като гаранция /приет с решение на Общински съвет № 194/28.10.2004г./ и да бъдат предложени като гаранция до 18.12.2008г. общински имоти с обща площ 29.843 дка, както следва:
- имот № 223004 – нива от 7.719 дка, ІІІ категория, местност “Воденичката”, землище Драгижево;
- имот № 085006 – нива от 10.034 дка, ІІІ категория, местност “Мечковото”, землище Мерданя;
- имот № 225003 – нива от 3.718 дка, ІІІ категория, местност “Друма”, землище Лясковец;
- имот № 200025 – нива от 8.372 дка, ІІІ категория, местност “Селището”, землище Лясковец.

2. Открива процедура по замяна на имот № 048026 от общински поземлен фонд, представляващ пасище, мера, ІІІ категория, местност “Карм. дол” в землище Лясковец с площ 30.000 дка /АОС ч № 453/27.10.2003г./ с имоти, собственост на Николай Любенов Николаев от гр.Лясковец, както следва:
- имот № 227002 - нива от 8.512 дка, ІІІ категория, местност “Рибарево”/н.а. № 156, т. І, рег. № 1183, дело 131/2005г./;
- имот № 090004 - нива от 5.000 дка, ІІІ категория, местност “Ръта” /н.а. № 156, т. І, рег. № 1183, дело 131/2005г./;
- имот № 176026 – лозе от 4.500 дка, ІІІ категория, местност “Глоговец” /н.а. № 156, т. І, рег. № 1183, дело 131/2005г./;
- имот № 155024 – лозе от 7.014 дка, ІІІ категория, местност “Кръста” /н.а. № 2271, т. ХІІ, рег. № 15345, дело 1775/2005г./;
- имот № 084008 – лозе от 4.719 дка, ІV категория, местност “Радиневище” /н.а. № 1474, том VІІІ, рег. № 5757, дело 1012/2005г.;
- имот № 167007 – лозе от 3.001 дка, ІІІ категория, местност “Кръста” /н.а. № 1321, т. VІІ, рег. № 5237, дело 911/2005г./;
- имот № 183010 – лозе с площ 5.640 дка, ІІІ категория, местност “Стан. поле” /н.а. №1473, т. VІІІ, рег. № 5756, дело 1011/2005г./.

3. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите действия по подготовка замяната, след което внесе в заседание на Общински съвет предложението на Общинска служба по земеделие и гори гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/