Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 378 / 28.12.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 378

ОТНОСНО: Актуализация на годишния план за приватизация и откриване процедура за приватизация на два нежилищни имота, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.2 и чл.6, ал.2, чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решение № 256/24.02.2005 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, 2 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва годишния план за приватизация през 2005г. с два общински нежилищни имота, невключени в имуществото на общинско търговско дружество, както следва:

1.1. Едноетажна сграда /ниско тяло/ - с право на строеж, изградена в УПИ ІІ-за църква, кино и административна сграда в кв.69 по ПУП на гр. Лясковец /АОС ч № 315/15.06.1998г./.
1.2. УПИ ІІІ-за производствено-складови дейности с площ 4988 кв.м, ведно със 4 бр. заварени сгради по смисъла на чл. 53 от Закона за устройство на територията, сграда външна тоалетна, кв.140 по ПУП – промишлена зона на гр.Лясковец. /АОС ч № 549/08.12.2005г./.

2. Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап за обектите по точки 1.1 и 1.2.

3. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обектите по точки 1.1 и 1.2 изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

4. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние на обектите по точки 1.1 и 1.2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/