Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 369 / 28.12.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 35 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 369

ОТНОСНО: Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2006 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2006 година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

1.Приемане Културен календар на община Лясковец за 2006г. и План-сметка за необходимите средства за обезпечаване на проявите залегнали в Културния календар за 2006г.
2.Предложение за преразпределяне на остатъка от средствата в частта “Делегирани от държавата дейности” на Бюджет 2005г. на Община Лясковец.
3.Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на обекти, съгласно ЗПСК и списъка на обектите за продажба, съгласно ЗОС.
4.Разпореждане с общинска собственост.
5.Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2005г.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

1.Отчет за изпълнението на Бюджет 2005г. на Община Лясковец.
2.Приемане на списък на продажби на обекти съгласно ЗОС през 2006г.
3.Приемане на годишен план за приватизация на обекти съгласно ЗПСК през 2006г.
4.Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2006 година, в това число:
•Приемане на Инвестиционна програма на общината за 2006 година;
•Утвърждаване на приходно-разходните сметки на извънбюджетни средства и фондове.
5.Разпореждане с общинска собственост.

МЕСЕЦ МАРТ

1.Отчет за състоянието и управлението на общинската собственост.
2.Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.
3.Разпореждане с общинска собственост.
4.Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност през 2005г. и нейното актуализиране.
5.Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.

МЕСЕЦ АПРИЛ

1.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2006 година.
2.Разглеждане проекто-мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2006-2007 година.
3.Разпореждане с общинска собственост.
4.Приемане на доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.
5.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2005г.
6.Приемане на годишния отчет на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец за 2005г.
7.Приемане на годишния отчет на “БКС” ЕООД гр.Лясковец за 2005г.

МЕСЕЦ МАЙ

1.Разпореждане с общинска собственост.
2.Приемане на Програма за управление при кризи.
3.Информация за осъществяваната социална политика в Община Лясковец.

МЕСЕЦ ЮНИ

1.Информация за извършените пролетни селскостопански работи в отрасъла и осъществената подготовка за жътвена кампания.
2.Разпореждане с общинска собственост.
3.Приемане план за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2006г.
4.Предложение относно утвърждаване на почетни и заслужили граждани.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/