Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 368 / 24.11.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 24.11.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 368

ОТНОСНО: Избор на съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо изх.№ 4620/20.09.2005г. на Председателя на Окръжен съд – Велико Търново.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Избира за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица:

- Милена Симеонова Маринова, ЕГН 7305131413;

- Верка Пенева Михайлова, ЕГН 7004231612.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/