Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 367 / 24.11.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 24.11.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 367

ОТНОСНО: Предложение от “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо изх.№ 230/15.11.2005г. от “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец да ползва като обезпечение 146.5 дка лозови насаждения, засадени с Каберне Совиньон намиращи се в местност “Карм.дол”, имоти с №№ 047019, 047023 и 048025 за кредит в размер до 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/