Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 365 / 24.11.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 24.11.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 365

ОТНОСНО: Включване обекти общинска собственост в списъка за продажби съгласно ЗОС през 2005г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 255/24.02.2005г. на ОбС - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва в списъка с обекти – общинска собственост за продажба през 2005г. съгласно Закона за общинската собственост не застроени УПИ І-за производствено-складови дейности, УПИ ІІ-за зеленчукова борса, УПИ ІІІ-за производствено-складови дейности в кв.17, УПИ ІІІ-за производствено-складови дейности в кв.15 по ПУП с.Козаревец /АОСч №№ 416/08.11.2002г.; 417/08.11.2002г.; 418/08.11.2002г.; 415/08.11.2002г./.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/