Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 362 / 24.11.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 24.11.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 362

ОТНОСНО: Промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 351 от 27.10.2005г. на ОбС-Лясковец, и във връзка с чл.6, ал.1 от Наредбата по чл.9 от Закона за местните данъци и такси, в съответствие с чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.3, ал.2 от Наредбата по чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема следните промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, както следва:

1. В чл.3, ал.6 след думата администрация се поставя точка, а текстът след нея отпада.
2. В чл.11, ал.1 и ал.5 отпада изразът “и кметствата”.
3. В чл.11, ал.6 отпада думата “балансова”, а след израза “нежилищни имоти” се поставя запетая и се допълва текста “, а за жилищни имоти на база данъчна оценка на имота”.
4. В чл.15, ал.2 – отпада.
5. В чл.21, ал.5 – отпада.
6. В чл.36, ал.1, т.1 след редактиране, текстът придобива следния вид:
1. За издаване на удостоверение на наследници:
- обикновена услуга, със срок 2 дена – 3,50 лв.;
- бърза услуга, със срок до 2 часа – 5 лв.;
Чл.36, ал.1, т.2 размерът на таксата от 2 лв. става 2,50 лв.
Чл.36, ал.1, т.3 размерът на таксата от 2 лв. става 2,50 лв.
Чл.36, ал.1, т.4 размерът на таксата от 1,50 лв. става 2,50 лв.
Чл.36, ал.1, т.5 размерът на таксата от 2 лв. става 2,50 лв.
Чл.36, ал.1, т.6 размерът на таксата от 2 лв. става 2,50 лв.
Чл.36, ал.1, т.7 размерът на таксата от 1,50 лв. става 2 лв.
Чл.36, ал.1, т.9 размерът на таксата от 2 лв. става 3 лв.
Чл.36, ал.1, т.10 след редактиране придобива следния вид:
За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина:
- обикновена услуга, срок до 2 дена от 2 лв. става 3,50 лв.;
- бърза услуга, срок до 2 часа – 5 лв.;
Чл.36, ал.1, т.11 таксата от 2 лв. става 2,50 лв.
Чл.36, ал.1, т.12 таксата от 2 лв. става 3 лв.

7. В чл.37, т.1, текстът след израза “в размер на 8 лв.” придобива следния вид: “, която се заплаща преди сключване на съответния договор за разпореждане с имота”.

8. Чл.42 след редактиране придобива следния вид:
Таксите се събират от съответните длъжностни лица в общинска администрация.

9. Чл.46, ал.1, т.1 текстът след израза “в размер на 7 лв.” придобива следния вид: “, която се заплаща преди сключване на договора за продажба на движимите вещи”.
В чл.46, ал.1, т.6 изразът “ППЗОС” се заменя с “Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища”.
В чл.46, ал.1 се създава нова т.7: Заверка на молби-декларации за снабдяване с документи по давностно владение – такса 5 лв. Таксата се заплаща при подаване на молба /по образец/ придружена от попълнена молба-декларация /в 2 екз. по образец на Нотариус гр.Горна Оряховица/, скица на имота и др. Услугата се извършва в 7-дневен срок от подаване на молбата.
В чл.46, ал.1 се създава нова т.8: Издаване копия от документи, съхранявани в отдел “Общинска собственост” – такса 2 лв. за първата страница на документа; такса 1 лв. – за всяка следваща страница. Услугата се извършва в 7-дневен срок от подаване на молба /по образец/ от заинтересованото лице и заплащане на съответната такса.

10. В чл.48, т.1 изразът “издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект” се заменя с “Издаване на Разрешение за утвърдено работно време на търговски/туристически обект – 10 лв.”
В чл.48, т.2 изразът “отразяване промяна в обстоятелствата на вече регистриран търговски обект” се заменя с “Вписване промяна в обстоятелствата на Разрешение за утвърдено работно време – 5 лв.”
В чл.48, т.3 изразът “издаване на препис на удостоверение за регистрация или на други документи, приложени към досието на фирмата” се заменя с “издаване на препис на Разрешението за утвърдено работно време или други документи, приложени към досието на фирмата – 2 лв.”
В чл.48, т.11 текстът отпада и на негово място се записва нов текст: “Заверка на регистър за покупка и внос на отпадъци от черни и цветни метали – 2 лв.”

11. Създава се нов чл.51 а – Абонатите на радиофикационната мрежа на общината да заплащат годишна такса за ползване на радиоточка в размер на 10 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/