Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 361 / 24.11.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 24.11.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 361

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на Община Лясковец.

На основание чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/