Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 360 / 14.11.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 33 от заседание
на ОбС, проведено на 14.11.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 360

ОТНОСНО: Даване съгласие за записване на новоемитирани акции на Община Лясковец като акционер в “Раховецгаз 96” АД гр.Горна Оряховица.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, т.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване на правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с чл.192 а, ал.1, т.1 и ал.3 от Търговския закон.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие и оправомощава кмета на Община Лясковец – инж.Димитър Дервишев, като представител на Общински съвет в “Раховецгаз 96” АД, да запише 3 000 броя новоемитирани акции с номинал от 1 лев, на стойност 3 000 лева /представляващи 0.3%/ от увеличения капитал на дружеството, като средствата бъдат осигурени от фонд “Приватизация”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/