Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 357 / 27.10.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 357

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физически лица.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с постъпила молба с вх. №М 1607/11.10.2005г. от Иван Кирилов Милев от гр.Г.Оряховица.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и Иван Кирилов Милев от гр.Г.Оряховица, и Колю Василев Колев от с.Джулюница чрез продажба на 225/935 кв.м ид.ч. – собственост на Община Лясковец, от УПИ VІІІ-1018, кв.87 по плана на с.Джулюница, целият с площ 935 кв.м., заедно със сграда, представляваща заварен строеж по смисъла на чл.53 от Закона за устройство на територията /АОСч № 547/02.09.2005г./.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/