Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 355 / 27.10.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 32 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 355

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, и становище с вх.№ ОС-3375/14.10.2005г. от директора на НУ “Ц.Гинчев” гр. Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се организира търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от помещение /обект за раздаване на храна/ в НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец /АОСп № 11/30.07.1997г./ с площ 10 кв.м за търговска дейност /разкриване на бюфет/, при първоначален месечен наем 29.52 лв., който ще бъде актуализиран с инфлационния индекс за предходната година. Разходите, свързани с ползване на бюфета са за сметка на наемателя.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец организирането на процедурата по провеждане на търга, както и сключването на договор за наем със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/