Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 340 / 29.09.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 340

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 249/10.02.2005г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на програма за газификация на обекти, собственост и на издръжка на Община Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. В изпълнение на чл.42, ал.2 от Закона за общинския бюджет, допълва Решение № 249/10.02.2005г. на Общински съвет – Лясковец, Приложение 7 в частта:

1. “Функция 03 - Образование” - Такса присъединяване, изготвяне на инвестиционни проекти и реконструкция на котелни централи за следните обекти:
- Начално училище “Цани Гинчев” гр.Лясковец;
- Целодневна детска градина “Славейче” гр.Лясковец.

2. “Функция 05 – Социално подпомагане” – Такса присъединяване, изготвяне на инвестиционен проект и реконструкция на котелна централа за следния обект:
-Общинска сграда, находяща се на ул. “Младост” №2 в гр.Лясковец (сграда Домашен социален патронаж гр.Лясковец).

3. “Функция 06 – БКС дейности” – Такса присъединяване, изготвяне на инвестиционен проект и реконструкция на котелна централа за следния обект:
- Общинска сграда, находяща се в УПИ VІІ, кад.№ 181, кв.29 по ПУП на гр.Лясковец (бивш Младежки дом).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/