Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 338 / 29.09.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 338

ОТНОСНО: Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг, за финансиране реконструкцията на системата за улично осветление в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13 от Закона общинския дълг.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет – Лясковец дава съгласие да бъде поет общински дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционен проект “Инженеринг за модернизация на системата за улично осветление в Община Лясковец” чрез кредитна линия и договор за финансов лизинг, определен по реда на Закона за общинския дълг.

2. Задължава кмета на Община Лясковец при определяне условията за провеждане на процедурата за избор на финансираща институция, да спази следните параметри:

2.1. Максимален размер на дълга /номинална стойност/ - до 680 000 лв.

2.2. Валута на дълга – лева/евро.

2.3. Вид на дълга, съгласно чл.3, т.7 от Закона общинския дълг – финансов лизинг за срок от пет години.

2.4. Начин на обезпечаване – постъпления от местните приходи, при спазване изискванията на чл.6 и чл.12, ал.1 от Закона общинския дълг.

2.5. Условия за погасяване: месечно заплащане на главница и лихва, с възможност за предварително частично или пълно предсрочно погасяване на дължимите суми по главницата и лихвата.

2.6. Лихвен процент, такси и комисионни:
Общият лихвен процент се определя като сума от тримесечния EURIBOR, определен от БНБ и договорения лихвен процент, но не повече от 9%.
Административно-управленските разходи се определят в зависимост от номиналния размер и остатъка на дълга, но не повече от 3%.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране и изпълнение на проекта.

4. В разглеждането на технико-икономическите предложения от фирми–изпълнители в сформираните комисии да участват и общински съветници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/