Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 330 / 28.07.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 330

ОТНОСНО: Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество и обособени части от имуществото на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.2, 3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители и чл.5, чл.7, чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с решения №№ 256/24.02.2005г. и 272/25.03.2005г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема правните анализи и приватизационните оценки на следните нежилищни обекти, невключени в имуществото на търговски дружества:

1.1. Масивна сграда и обособен в нея магазин и кафе-аператив, находяща се в южната част на Плодово тържище, заедно с навес /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ – за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял.
1.2. Масивна сграда, находяща се в източната част на Плодово тържище, заедно с навес /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ – за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял.
1.3. Масивна централна сграда на Плодово тържище, заедно с навес /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ – за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял

2. Приема правните анализи и приватизационните оценки на обособени части от имуществото на “БКС” ЕООД гр.Лясковец, както следва:

2.1. УПИ VІІ – за хранително-вкусова производствена дейност, кв.158 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, заедно с построената в него сграда – столова.
2.2. УПИ ІV – за производствено-складови дейности, кв.158 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец.
2.3. УПИ V – за производствено-складови дейности, кв.158 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, заедно с построената в него сграда – склад строителни материали с навес.

3. Приватизацията на обектите по точки 1 и 2 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.

4. Определя минимална конкурсна цена на обектите, както следва:
4.1. За обекта по точка 1.1. : 4 902 лв.
4.2. За обекта по точка 1.2. : 7 841 лв.
4.3. За обекта по точка 1.3. : 3 911 лв.
4.4. За обекта по точка 2.1. : 72 017 лв.
4.5. За обекта по точка 2.2. : 7 350 лв.
4.6. За обекта по точка 2.3. : 9 698 лв.

5. Определя депозит за участие в размер на:
5.1. За обекта по точка 1.1. : 20% - 980.40 лв.
5.2. За обекта по точка 1.2. : 20% - 1 568.20 лв.
5.3. За обекта по точка 1.3. : 20% - 782.20 лв.
5.4. За обекта по точка 2.1. : 20% - 14 403.40 лв.
5.5. За обекта по точка 2.2. : 20% - 1 470 лв.
5.6. За обекта по точка 2.3. : 20% - 1 939.60 лв.

6. Депозитът за обектите се внася по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, б.код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец в срок до 28.09.2005г. включително.

7. Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум като част от нея за обектите по точки 1 и 2.

8. Конкурсната документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лв. за всеки обект в срок до 16.09.2005г., 17.00 ч. включително.

9. При закупуване на конкурсна документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копие от съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, данъчен номер и БУЛСТАТ.

10. Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят до конкурсната комисия искания в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 19.09.2005г., 17.00ч. включително.

11. Определя срок за подаване на оферти от кандидатите до 29.09.2005г., 17.00 ч. включително.

12. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за всеки от обектите по точка 1 и точка 2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/