Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 328 / 28.07.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 328

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с постъпила молба вх.№ М 1134/06.07.2005г. от “Видеосат Долна Оряховица 21 век” ООД гр.Долна Оряховица.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Продължава договор за наем между Община Лясковец и “Видеосат Долна Оряховица 21 век” ООД гр.Долна Оряховица за обект: помещение в сградата на Кметство Драгижево до 16.09.2012г. включително, при наемна цена 31.24 лв. съгласно Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.

2. Продължава договор за наем между Община Лясковец и “Видеосат Долна Оряховица 21 век” ООД гр.Долна Оряховица за обект: помещение в сградата на Кметство Мерданя до 16.09.2012г. включително, при наемна цена 29.98 лв. съгласно Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договорите за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/