Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 318 / 08.07.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 28 от заседание
на ОбС, проведено на 08.07.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 318

ОТНОСНО: Предложение за разглеждане на точка 1 от дневния ред на извънредното заседание на Общински съвет – Лясковец на 8 юли 2005г. на закрито заседание.

На основание чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разглеждането на точка 1 от дневния ред на извънредното заседание на Общински съвет – Лясковец на 8 юли 2005г. /Запознаване на общинските съветници с резултатите от извършения от контролни органи на ТД АДВФК – В.Търново вътрешен одит на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец./ да бъде на закрито заседание.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/