Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 301 / 26.05.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 301

ОТНОСНО: Избор на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”. “Против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Комисия за провеждане процедурата на избор чрез тайно гласуване на управител на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД да бъде в състав:

Председател: д-р Ивелина Гецова.
Членове: 1. Иван Хайдутов.
2. д-р Радка Стоянова.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/