Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 293 / 26.05.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 293

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем, съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с молба ОС-1615/11.05.2005г. от Туристическо дружество “Янтра 1915” гр.Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Продължава договор за наем между Община Лясковец и Туристическо дружество “Янтра 1915” гр.Лясковец за обект – помещение и фоайе в сградата на СОУ “Максим Райкович” ІІ-ри корпус, гр.Лясковец до 01.06.2012г.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/