Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 292 / 26.05.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 292

ОТНОСНО: Актуализация на годишния план за приватизация, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол и откриване процедура за приватизация.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.2 и чл.6, ал.2, чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решение № 256/24.02.2005г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Допълва годишния план за приватизация през 2005 година с обект УПИ І – за училище, кв.42 по плана на с.Драгижево с площ 17 600 кв.м, в т.ч. сграда бивше ОУ “Кирил и Методий” /АОС ч № 442/11.08.2003г./.

2.Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап за обект: УПИ І – за училище, кв.42 по плана на с.Драгижево с площ 17 600 кв.м, в т.ч. сграда бивше ОУ “Кирил и Методий”.

3.Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обекта по точка 2 дейностите по изготвяне анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

4.Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/